Ông Doãn Hữu Đoàn – Phó TGĐ Bamboo Airways có quyền ra sao khi làm công tác quản lý của FLC?

Rate this post

Vừa qua, nhân sự cấp cao của Tập đoàn FLC liên tục có sự thay đổi. Gần đây nhất, FLC vừa công bố quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Doãn Hữu Đoàn làm người phụ trách công việc quản lý từ ngày 23/9.

Trước đó, người đảm nhận vị trí này là bà Hương Trần Kiều Dung. Bà Dung được bổ nhiệm làm việc. ông Trịnh Văn Quyết và CTCP Chứng khoán BOS, nên bà Dung không trả lời đủ điều kiện làm quản lý doanh nghiệp đại chúng như Tập đoàn FLC.

Trong vai trò mới, ông Đoàn có các quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?

Quy định về công ty quản lý người phụ trách được trình bày tại Điều 281 Nghị định 155/2020 đã quy định chi tiết thi hành một số chứng khoán luật như sau:

1. Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất một công ty quản lý chuyên trách để hỗ trợ công ty quản lý công ty tại doanh nghiệp. Công ty quản lý người có quyền quản lý Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Công ty quản trị trách nhiệm không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp nhận thực hiện kiểm tra các bản báo cáo tài chính của công ty.

3. Công ty quản lý người phụ trách có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn hội đồng quản trị trong công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của cuộc họp;

d) Tham dự cuộc họp;

đ) Tư vấn liên tục thiết lập các quyết định của hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp tài chính thông tin, biên soạn cuộc họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động thông báo của công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cần biết thêm, người quản lý công ty đại diện cho họ không must be an to the active of the Council management in time not select.

Ông Doãn Hữu Đoàn chính thức tham gia vào HĐQT FLC từ ngày 2/7 sau kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường. Trước đó, ngày 6/8, ông Doãn Hữu Đoàn được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực hãng hàng không Bamboo Airways. Đến ngày 13/8, HĐQT Bamboo Airways cũng bổ sung ông Đoàn vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 17/8, ông Đoàn tiếp tục bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT FLC.

Ông sinh ngày 30/4/1982 và là cử nhân Kinh tế – Luật, thạc sĩ Kế toán của trường đại học Công nghệ TP. HCM. Trước khi gia nhập FLC, ông Đoàn từng có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc điều hành tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ như: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) , Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), Công ty chứng khoán MB (MBS)…

Related posts

Leave a Comment